Ogólne warunki świadczenia usług

AMIMALIN łączy opiekunów z klientami, którzy chcą, aby ktoś zaopiekował się ich zwierzętami w czasie ich nieobecności.

Niniejszy dokument reguluje warunki usług świadczonych przez firmę AMIMALIN między OPIEKUNAMI (inaczej zwani"rodzina zastępcza") i KLIENTAMI, którzy szukają sposobu na opiekę nad swoimi zwierzętami. Podpisanie umowy o opiekę pomiędzy KLIENTEM a OPIEKUNEM za pośrednictwem firmy AMIMALIN wiąże się z automatyczną akceptacją ogólnych warunków świadczenia usług.

I. Rola OPIEKUNA:

1. Profil:

OPIEKUN zobowiązuje się do wypełnienia swojego profilu tak dokładnie, jak to możliwe, a przede wszystkim do dostarczenia KLIENTOWI całkowicie przejrzystego obrazu warunków, w jakich zwierzęta będą trzymane. Zdjęcia umieszczone online na profilach muszą dokładnie odzwierciedlać wnętrze miejsca zamieszkania, w którym przebywać będzie zwierzę w trakcie opieki. Wszystkie niezbędne zezwolenia umożliwiające rozpowszechnianie zdjęć muszą być w posiadaniu OPIEKUNA.

Informacje dostarczone przez OPIEKUNA muszą być dokładne i aktualne. W przypadku niedostępności, profile muszą być bezwzględnie aktualizowane, aby nie zniekształcać wyszukiwania dla KLIENTÓW. AMIMALIN zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania OPIEKUNA, jeśli uzna, że jego profil nie został wypełniony z wystarczającą dokładnością lub że nie będzie w stanie zapewnić opieki wskazanym zwierzętom. Każdy element mogący wprowadzić KLIENTA w błąd musi być wymieniony w opisie. Każdy incydent wynikający z niedokładmego wypełnienia lub braku aktualizacji profilu obarcza odpowiedzialnością OPIEKUNA.

Zwierzęta, którymi OPIEKUN może się zajmować są wybierane przez niego i wybór ten musi być dokonany zgodnie z jego możliwościami mieszkaniowymi oraz umiejętnościami pozwalającymi na opiekę nad danym typem zwierząt.

2. Miejsce opieki nad zwierzęciem

Mieszkanie OPIEKUNA musi być odpowiednie do przyjęcia zwierząt w sposób okazyjny lub na długi czas. Oznacza to, że strzeżone zwierzęta nie będą miały możliwości ucieczki z mieszkania. Wszystkie elementy, które mogą zranić zwierzęta lub w jakikolwiek sposób zagrozić ich bezpieczeństwu, będą musiały zostać umieszczone poza ich zasięgiem.

OPIEKUN, który zobowiązuje się do opieki nad określonym zwierzęciem, musi mieć doświadczenie w opiece nad tym konkretnym zwierzęciem. Oznacza to, że musi być w stanie zapewnić mu opiekę typową dla jego gatunku i, że jego miejsce zamieszkania jest odpowiednie do opieki nad tym zwierzęciem. Firma AMIMALIN wypadku nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku umiejętności OPIEKUNA do opieki nad zwierzęciem, którym zdecydował się on zajmować.

3. Usługi

OPIEKUN może zaakceptować 3 typy usług:

 • Pilnowanie zwierzęcia w swoim domu
 • Wizyty w domu KLIENTA
 • Spacery.

Każda płatność dokonywana przez KLIENTA musi prowadzić do ustanowienia i przekazania organizacjom społecznym odpowiednich oświadczeń, a także opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,Opieka nad zwierzętami musi generować dodatkowy dochód dla OPIEKUNA i musi być rozpatrywana i zadeklarowana jako taka. Opieka, wizyty lub spacery ze zwierzętami nie mogą w żadnym wypadku stać się głównym dochodem OPIEKUNA. Zapłata dla OPIEKUNA w zamian za opiekę lub spacery jest rekompensatą, a nie wynagrodzeniem i nie powinna być traktowana jako takie.

Opieka nad zwierzętami w domu :

AMIMALIN łączy OPIEKUNA i KLIENTA, który chce znaleźć odpowiednią osobę do opieki nad swoim zwierzęciem poprzez publikacjęprofilu OPIEKUNA. KLIENT wybiera OPIEKUNA, z którego usług chce skorzystać za pośrednictwem interfejsu strony AMIMALIN. Do OPIEKUNA zostanie wysłany email, aby poinformować go, że został wybrany na opiekuna. Jeśli potwierdzi on swoją dostępność, KLIENT musi następnie skontaktować się z OPIEKUNEM w celu ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej przez rozpoczęciem opieki.

OPIEKUN zobowiązuje się spotkać z KLIENTEM przed rozpoczęczęciem opieki w celu sprawdzenia zgodności między dwiema stronami, a także w celu oceny zdolności przystosowania się zwierzęcia do miejsca zamieszkania OPIEKUNA oraz do zwierząt już obecnych w domu. Ponieważ jest to spotkanie rekrutacyjne, żadne odszkodowanie nie przysługuje OPIEKUNOWI za czas spędzony na tej rozmowie (maksymalnie 30 minut), ani ze strony KLIENTA, ani ze strony AMIMALIN.

AMIMALIN do obowiązku środków jako dostawcy usług, jego rola kończy się na połączeniu OPIEKUNA z KLIENTEM. Wszelkie incydenty mające miejsce później nie obarczają odpowiedzialnością AMIMALIN. Umowa o opiece, którą AMIMALIN udostępnia KLIENTOWI i OPIEKUNOWI, jest bezpłatna i AMIMALIN nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Wizyty domowe:

OPIEKUN zobowiązuje się do zapewnienia KLIENTOWI usługi zgodnie z ustaleniami, w szczególności z uwzględnieniem liczby wizyt i czasu ich trwania. Podczas wizyt, OPIEKUN zobowiązuje się uszanować miejsce wizyt i pozostawić je w tym samym stanie, w którym zastał je pierwszego dnia. Wszelkie incydenty mające miejsce podczas wizyt domowych pociągają za sobą odpowiedzialność cywilną i karną OPIEKUNA z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta KLIENTA w jego własnym domu oraz ucieczki zwierzęcia z powodów innych niż błędy ludzkie.

Firma Amimalin zapewnia wizyty we wszystkich miastach liczących ponad 25 000 mieszkańców i ich otoczeniu (do 5 km od miasta). W przypadku, gdy firma Amimalin nie posiada wystarczającej liczby opieunów lub zlecenia dotyczą miast mniejszych niż 25 000 mieszkańców, AMIMALIN zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju usługi i umieszczenia danych zwierząt w rodziniezastępczej.

Spacery:

OPIEKUN zobowiązuje się przybyć punktualnie o godzinie uzgodnionej z KLIENTEM na rozpoczęcie spaceru. Powtarzające spóźnienia mogą spowodować zerwanie umowy między stronami. Czas trwania spaceru musi być zgodny z umową między KLIENTEM a OPIEKUNEM.

II. Rola klientów:

1. Zwierzę

Podczas rozmowy rekrutacyjnej przed rozpoczęciem opieki, KLIENT zobowiązuje się ostrzec OPIEKUNA o wszelkich zachowaniach zwierząt, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo opiekunóworaz stan pomieszczeń, w których będą trzymane. Wszelkie szkodywyrządzone przez zwierzę podczas opieki lub spacerów obarczają odpowiedzialnością KLIENTA. KLIENT, akceptując ogólne warunki świadczenia usług, zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia obejmującego wszystkie szkody, które może spowodować jego zwierzę.

2. Rodzaj usługi

Opieka nad zwierzętami w domu opiekuna:

KLIENT może dokonać wstępnej selekcjiOPIEKUBA, aby ocenić jego zdolność do trzymania zwierząt. Uzgodniono, że KLIENT zapewnia odpowiednią żywność dla zwierząt w ilości wystarczającej na cały okres opieki.Niezbędne wyposażenie związane z opieką musi również zostać zapewnione OPIEKUNOWI przez KLIENTA. Umowa udostępniona przez AMIMALIN angażuje KLIENTA i OPIEKUNA w szczególności w odniesieniu do wysokości rekompensaty wypłacanej w zamian za opiekę, z zastrzeżeniemobustronnej akceptacji umowy.

Jeśli strzeżone zwierzę okaże się agresywne, ucieka, płacze,choruje lub zachowuje się nietypowo, uniemożliwiając opiekęOPIEKUNOWI, może on wypowiedzieć umowę wiążącą go z KLIENTEM, który w takim przypadku musi odebrać swoje zwierzęta jeszcze tego samego dnia. W przeciwnym razie zwierzę zostanie umieszczone w pensjonacie dla zwierząt lub w innej rodzinie zastępczej na koszt KLIENTA. W takim wypadku konieczne jest ostrzeżenie opiekuna o wszelkich anormalnych zachowaniach zwierzęcia i zapisanie tego w umowie o opiekę.

Wizyty domowe

KLIENT musi najpierw uzgodnić z OPIEKUNEM czas trwania wizyty i poinformować go o lokalizacji sprzętu i żywności niezbędnych do opieki. Przekazanie kluczy nie stanowi dodatkowego okresu opieki. KLIENT zobowiązuje się nie pozostawiać kosztowności w widocznym miejscu na czas jego nieobecności i zamknąć pomieszczenia niedostępne dla zwierząt.

Spacery

Zwierzę do wyprowadzenia musi zostać udostępnione OPIEKUNOWIw uzgodnionym terminie, każde spóźnienie w dostarczeniu zwierzęcia może zostać odjęte od czasu trwania spaceru. Czas trwania spaceru musi zostać uzgodniony między stronami przed zawarciem umowy.

3. Usługi

Zgodnie z postanowieniami art. L.121-20-1 ust. 1 kodeksu konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy świadczenia usługi, której realizacja rozpoczęła się, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni.

Biorąc pod uwagę charakter usługi oferowanej przez Amimalin, KLIENT będzie musiał wybrać jedną z dwóch opcji:

 • KLIENT może skorzystać z 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówiona usługa, czyli umowa między KLIENTEM a OPIEKUNEM, wejdzie w życie dopiero po upływie okresu odstąpienia. W związku z tym przed końcem tego okresu AMIMALIN nie skontaktuje się z żadnym opiekunem.
 • KLIENT może jednoznacznie wyrazić chęć natychmiastowego kontaktu z opiekunami i zrzec się prawa do odstąpienia od umowy.

4. Nawiązywanie kontaktu

W przypadku usługi rozpoczynającej się 7 dni lub więcej po dokonaniu rezerwacji, KLIENT zobowiązuje się do skontaktowania się zOPIEKUNEM w ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila potwierdzającego znalezienie opiekuna.

W przypadku usługi rozpoczynającej się mniej niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji KLIENT zobowiązuje się skontaktować z OPIEKUNEM w ciągu 12 godzin od otrzymania e-maila.

Jeśli OPIEKUN nie jest w tym czasie osiągalny, KLIENT zobowiązuje się skontaktować z Amimalin w ciągu 24 godzin.

Amimalin zaleca KLIENTOM, którzy zarezerwowali usługę co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia, aby spotkali się z OPIEKUNEM jak najszybciej po otrzymaniu e-maila. Konieczne jest przyprowadzenia zwierzęcia na to spotkanie.

KLIENT zobowiązuje się niezwłocznie poinformować AMIMALIN, jeżeli:

 • Klient nie możew najlbliższym czasie spotkać się z OPIEKUNEM,
 • Rodzina nie jest odpowiednia z ważnego powodu (nie wspomniano w rozdziale III-3),
 • Istnieje niezgodność zachowania między zwierzętami klienta a zwierzętami posiadanymiprzez OPIEKUNA.

KLIENT nie będzie mógł domagać się zwrotu pieniędzy, jeśli nie wypełnił swoich zobowiązań lub nie ukończył ich w wyznaczonym terminie.

III. Rola AMIMALIN:

AMIMALIN to platforma umożliwiająca KLIENTOM kontakt z OPIEKUNAMI w celu zapewnienia opieki lub spacerów dla swoich zwierząt.

OPIEKUN rejestruje się na stronie AMIMALIN i podaje jak najwięcej informacji, aby KLIENT miał o nim jaknajbardziej dokładny i przejrzysty obraz. Usługa obejmuje zapewnienie interfejsu umożliwiającego KLIENTOWI uzyskanie jak największej ilości informacji na temat OPIEKUNA, który będzie zajmować się zwierzęciem KLIENTA. AMIMALIN zobowiązuje się w miarę możliwości do zapewnienia KLIENTOWI szerokiego wyboru OPIEKUNÓW.

Umowa o opiekęe zapewniana jest OPIEKUNOWI przez AMIMALIN bezpłatnie. Niniejsza umowa nie obarcza odpowiedzialnością AMIMALIN, nawet w przypadku nie wywiązywania się z umowy jednej z dwóch stron.

OPIEKUNOWIEzobowiązują się nie podejmować opieki u byłych klientów AMIMALIN lub przyjmować zwierzęta bez zabezpieczenia w postaci umowy o opiekę.

AMIMALIN jest dostawcą usług podlegających obowiązkowi posiadania środków wobec KLIENTA i OPIEKUNA. Obowiązki OPIEKUNA są następujące: OPIEKUNOWIE działają pod odpowiedzialnością i kierownictwem KLIENTA, który jest ich pracodawcą w zakresie opieki nad zwierzętami. Opieka nad zwierzętami lub zwierzęciem KLIENTA jest zapewniana przez OPIEKUNA, który występuje w charakterze pracownika, którego pracodawcą jest KLIENTna podstawie umowy na czas określony (chyba, że klient i opiekun postanowią inaczej). W tym wypadku umowa jest przedkładana im przez AMIMALIN. AMIMALIN nie ingeruje w relację pracodawca-pracownik i nie może, poza przypadkami wyszczególnionymi w pełnomocnictwie, zastąpić klienta w wykonywaniu jego obowiązków jako pracodawcy dotyczących na przykład godzin pracy i odszkodowania.AMIMALIN dokłada jednak wszelkichstarań w znalezieniuOPIEKUNApoprzez wykonywanie powierzonego nam pełnomocnictwa i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykonywanie przez OPIEKUNA misji powierzonej mu przez KLIENTA. KLIENT powinienupewnić się, czy zarówno OPIEKUN jak i on sam są ubezpieczeni oraz czy posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokryją wszelkie szkody powstałe w trakcie opieki nad zwierzęciem; AMIMALIN nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

1. Stawki

Stawki połączenia klienta z opiekunem obowiązujące w AMIMALIN są wysyłane na prośbę klienta. Stawki te uwzględniają koszty zarządzania i łączenia KLIENTÓW z OPIEKUNAMI, a także wszystkie koszty związane z poszukiwaniem OPIEKUNA. AMIMALIN zastrzega sobie prawo do zmiany ceny swoich usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dla klientów związanych umową z AMIMALIN. Nieopłacanie usług zapewnianych przez firmę AMIMALIN spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.

ZapłataOPIEKUNOWI przez KLIENTA jest całkowicie poza kontrolą AMIMALIN, jest częścią istniejącej relacji pracodawca-pracownik pomiędzy KLIENTEM a OPIEKUNEM. Płatnośćta zwykle dokonywana jest na końcu usługi między dwiema stronami i musi być zgodna z wcześniejszą umową. AMIMALIN jako dostawca usługi nie może ustalić wynagrodzenia dla OPIEKUNA. Stawki dla OPIEKUNóW za opiekę, wizyty lub spacery wymienione na stronie są więc stawkami zalecanymi, a nie ostatecznymi. OPIEKUN może pobierać za każdym razeminne stawki, jeśli sobie tego życzy, musi jednak poinformować o tym KLIENTA podczas ich pierwszego spotkania.

AMIMALIN zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku częściowego lub całkowitego niewypełniania umowy pomiędzy OPIEKUNEM a KLIENTEM lub w przypadku braku zapłatyOPIEKUNOWI.

2. Terminy

AMIMALIN zobowiązuje się zapewnić KLIENTOM OPIEKUNóW (maksymalnie 3) zgodnie z ich preferencjami dla wszystkich złożonych wniosków co najmniej 10 dni roboczych przed upływem terminu.

W przypadku każdej rezerwacji dokonanej w ciągu 10 dni przed rozpoczęciem opieki, Amimalin zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby zapewnić KLIENTOWI JEDNEGO OPIEKUNA.

Po otrzymaniu oczekiwań klienta odnośnie opieki, wizyty lub spacerów, AMIMALIN informuje klienta o znalezieniu OPIEKUNA tak szybko, jak to możliwe i podaje mu dane kontaktowe OPIEKUNA, który prawdopodobnie zaopiekuje się jego zwierzęciem, w celu uzgodnienia terminu rozmowy rekrutacyjnej przed rozpoczęciem opieki.

Termin wymieniony powyżej kończy się wraz z wysłaniem przez ANIMALIN emaila zawierającego dane kontaktowe. W przypadku braku odpowiedzi ze strony AMIMALIN w określonym czasie, KLIENT musi skontaktować się z ANIMALINw celu otrzymania informacji o statusie swojego wniosku. Opóźnienie wysłania wiadomości e-mail zawierającej dane kontaktowe z powodu problemów technicznych nie obarcza odpowiedzialnością ANIMALIN.

Amimalin zobowiązuje się do zapewnienia rodziny zastępczej tak szybko, jak to możliwe:

Pierwsza rodzina / opiekun zostaną zaproponowani w ciągu mniej niż 48 godzin od rezerwacji tak zwanej "klasycznej" usługi, okres ten może być dłuższy dla tak zwanych "trudnych" przypadków (kilka zwierząt do opieki lub zwierzęta wymagające specjalnej opieki).

3. Abonament

Subskrypcja rozpoczyna się w dniu rezerwacji.

Maksymalna liczba opiekunów do pilnowania wynosi TRZY w przypadku, gdy usługazarezerwowana jest na więcej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem i JEDEN dla usługi zarezerwowanej na mniej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Rodziny, które zostały prez Ciebie wybrane jako ulubione, będą trakowane jako priorytet do opieki nad Twoim zwierzęciem.

Minimalny czas trwania opieki to 2 kolejne dni (lub 3 dni w przypadku wizyt i spacerów), a maksymalny to 2 kolejne miesiące (61 dni).

Liczba świadczeń nie może przekroczyć liczby miesięcy subskrypcji: 3 świadczenia na 3 miesiące, 6 świadczeń na abonament 6-miesięczny i 12 usług na abonament 12-miesięczny.

Ostatnia usługa musi zakończyć się przed datą zamknięcia subskrypcji.

W przypadku anulowania usługi przez klienta, wszelkie poszukiwanie opieki zostanie zarejestrowane, a koszty z nim związane zostaną zaksięgowane, co oznacza, że klient nie będzie mógł odłożyć tej usługi na później.

4. Reklamacje

Wszelkie ANULOWANIE usług przez KLIENTA nie podlegają żadnym zwrotom pieniędzy

Żadne wycofanie nie będzie dopuszczalne zgodnie z postanowieniami art. L.121-20-1 ust. 1 kodeksu konsumenta (zob. Pkt II-3)

KLIENT, który otrzymał trzy propozycje OPIEKUNÓW w odległości jednej godziny podróży samochodem ( do 80 km) od miejsca zamieszkania, nie będzie mógł zażądać zwrotu poniesionych kosztów. Brak umiejętności OPIEKUNA nie stanowi powodu do zwrotu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przed rozpoczęciem opieki. Umiejętności opiekuna psa zależą od osobistej opinii KLIENTA, jego obowiązkiem jest uprzednie ich zweryfikowanie podczas wyżej wspomnianej rozmowy. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, na konto użyte do zapłaty za usługi zostanie przelana odpowiednia kwota.

W przypadku jakichkolwiek innych roszczeń KLIENT ma obowiązek wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru do biura obsługi klienta AMIMALIN, Amimalin Company - SARL Amimalin, ZA RENE DUMONT, CHEMIN DE LA GAFFARDE, 30130 SAINT ALEXANDRE. Każda skarga musi być odpowiednio zargumentowana i uzasadniona pod groźbą odrzucenia.

Następujące powody nie mogą w żadnym wypadku uzasadniać niezaakceptowaniaOPIEKUNA przez KLIENTA:

 • Wiek OPIEKUNA: KLIENT nie może wymagać określonej grupy wiekowej (studenci, seniorzy, aktywni, emeryci),
 • Płeć, poglądy religijne lub pochodzenie etniczneOPIEKUNA,
 • Rodzaj i wielkość miejsca zamieszkania, z wyjątkiem psów powyżej 40 kg, w przypadku których Amimalin weźmie pod uwagę w pierwszej kolejności mieszkania o dużych powierzchniach,
 • Fakt, że OPIEKUN wykonuje usługę po raz pierwszy,
 • Fakt, że OPIEKUN jest właścicielem lub trzyma w domu inne zwierzęta w tym samym czasie.

Umowy świadczenia usług zawierane przez AMIMALIN i jego KLIENTÓW podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu, AMIMALIN będzie aktywnie poszukiwać z KLIENTEM rozwiązania polubownego i tylko wtedy, gdy sposób polubowny nie zakończy sporu w przeciągu 15 dni starań, najbardziej gorliwa ze stron może wnieść sprawę do sądu.
W przypadku braku polubownego rozwiązania spór zostanie wniesiony do sądu.

Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni od otrzymania oficjalnej decyzji, uzasadnionej i uznanej za dopuszczalną.